Obchodní podmínky pro poskytování služeb a digitálního obsahu

Tyto obchodní podmínky se použijí pro:
– poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů,
e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem; a
– poskytování služeb (konzultace, mastermindy, živá hromadná setkání apod.),
k němuž dochází přes webové rozhraní https://nataliahonis.cz.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
Tyto zkratky a pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým
počátečním písmenem, znamenají následující:
1. OP
Tyto Obchodní podmínky.
2. POSKYTOVATEL
Limitless Leaders s. r. o.
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 378940
IČ: 17934435
Sídlo: Mošnova 2653/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
Telefonní číslo: +420 601 313 132
E-mail: natalia@nataliahonis.cz
3. UŽIVATEL
Uživatel digitálního obsahu Produktu nebo příjemce služby, který s Poskytovatelem uzavře
ohledně Produktu Smlouvu.
4. SPOTŘEBITEL
Uživatel, který je fyzickou osobou a při uzavírání Smlouvy s Poskytovatelem jedná mimo
rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Pokud Uživatel v objednávkovém formuláři uvede své IČ, má se za to, že Smlouvu neuzavírá
jako Spotřebitel.
5. SMLOUVA
Smlouva o poskytování digitálního obsahu nebo smlouva o poskytování služeb, která je
uzavírána mezi Poskytovatelem a Uživatelem přes Webové rozhraní. Obsahem smlouvy
o poskytování digitálního obsahu je zpřístupnění Produktu k užívání pro vlastní potřebu
Uživatele za dohodnutou protihodnotu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je

povinnost Poskytovatele poskytnout Uživateli službu a povinnost Uživatele zaplatit
Poskytovateli Cenu. Není-li níže v těchto OP rozlišeno, o jaký z těchto typů smluv se jedná,
vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv. Smlouvu tvoří Objednávka,
potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivována v elektronické
podobě a není přístupná.
6. PRODUKT
Online kurz, webinář, e-book nebo jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem
Smlouvy. Produkt může být buď úplatný, nebo bezúplatný – zdarma. Není-li v těchto OP
stanoveno jinak, to, co se uvádí o Produktech, platí obdobně i pro služby. Kde se v těchto OP
hovoří o zpřístupnění Produktu, rozumí se tím také poskytnutí služby (vyjma čl. VI, který se
vztahuje pouze na produkty s digitální obsahem).
7. OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh
Uživatele na uzavření Smlouvy.
8. CENA
Konečná cena (včetně všech případných poplatků a nákladů) za Produkt uvedená
v Objednávce. Platí se v korunách českých.
9. WEBOVÉ ROZHRANÍ nebo WEB
Webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese
https://nataliahonis.cz.
10. OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


II. ODPOVĚDNOST
Uživatel bere na vědomí, že Produkty užívá na vlastní riziko a že závisí pouze na něm, jakým
způsobem informace využije a jakých výsledků dosáhne. Poskytovatel neodpovídá za výsledky,
které Uživatel v souvislosti s užíváním Produktu zaznamená, ani nenese odpovědnost za
jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkty nenahrazují zdravotní ani
psychologickou péči.

III. INFORMACE NA WEBU
1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu,
pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn. Poskytovatel má přehled
o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností
nahlédne do své evidence, zda dané osobě, která recenzi poskytla, byl Produkt skutečně
zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být

uvedeny všechny recenze, ale Poskytovatel vybírá ty, které zveřejní. Recenze na platformách
třetích stran (např. www.google.com a jiné) Poskytovatel neověřuje.
2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje apod. Tyto popisy Produktů
jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení
§ 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.


IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Uživatel objednává Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného
elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní
informace k Produktu a jeho celkovou Cenu.
2. Před odesláním objednávkového formuláře může Uživatel zkontrolovat a změnit vyplněné
údaje. Poskytovatel se spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených
v Objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím
příslušného tlačítka v objednávkovém formuláři je vyplněný objednávkový formulář odeslán
a tím Uživatel učinil závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
3. Přijetí Objednávky Poskytovatel Uživateli potvrdí zasláním e-mailu na jeho elektronickou
adresu uvedenou v Objednávce. Součástí tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Objednávky
a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je
Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. Smlouvu
lze uzavřít i za individuálně sjednaných podmínek.
4. Náklady, které Uživateli vzniknou v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku
(zejména náklady na internetové připojení) nese Uživatel a tyto náklady se neliší od běžné
sazby. Učiněním Objednávky Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.


V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ
1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů, případně způsob jejich určení. Ceny
Produktů může Poskytovatel měnit s tím, že pro Uživatele platí vždy cena, která je aktuální
v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu může být
Uživateli navýšena pouze v případě platby Ceny formou splátek (viz níže). Případné slevy
z ceny Produktů nelze vzájemně kombinovat. U Produktů s digitálním obsahem nevznikají
žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Konečná Cena
(včetně všech případných poplatků a nákladů) je uvedena v souhrnu objednávky.
2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné
chybě v procesu uzavírání Smlouvy, není Poskytovatel povinen Uživateli za takovou zjevně
chybnou cenu Produkt zpřístupnit a má v takovém případě právo odstoupit od Smlouvy.

3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě
rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění
Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
ZPŮSOB PLATBY
4. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
a) bankovním převodem na účet,
b) online platební kartou,
c) rychlým online převodem.
5. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdrží
Uživatel platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky.
6. Platební metody uvedené pod písmeny b) a c) (online platební karta a rychlý online převod)
jsou napojeny na platební bránu společnosti [obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon a
odkaz na internetové stránky]. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii
přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby jsou
zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze
strany této společnosti nejsou Poskytovateli předávány. Případný dotaz k těmto platebním
metodám může Uživatel směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.
7. Na Webu mohou být uvedeny nebo mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně dohodnuty
případné jiné způsoby platby.


SPLATNOST CENY
8. V případě bankovního převodu na účet je Cena splatná v termínu uvedeném v pokynech
k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet
Poskytovatele.
9. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná
bezprostředně po uzavření Smlouvy.
10. Po přijetí platby Poskytovatel vystaví a na e-mail Uživatele zašle příslušnou fakturu.


PLATBA VE SPLÁTKÁCH
11. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, může Uživatel zvolit platbu
Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu
uvedené na Webu, a to o částku nepřevyšující přímé náklady, které Poskytovateli
v souvislosti s tímto způsobem platby vzniknou. Celková konečná Cena bude uvedena v
souhrnu objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou
Uživatel zavazuje zaplatit všechny splátky.
12. V případě prodlení s úhradou splátky je Poskytovatel oprávněn Uživateli Produkt
znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena povinnost Uživatele

zaplatit všechny splátky. Rovněž je Poskytovatel v takovém případě oprávněn Uživateli
písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni
uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo
od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy nevzniká Poskytovateli povinnost vrátit
Uživateli splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.


VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ
ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
1. Digitální obsah Produktu bude Uživateli zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době
uzavření Smlouvy, která mu po uzavření Smlouvy nemusí být aktualizována.
2. Digitální obsah online kurzu bude Uživateli zpřístupněn tím, že mu bude poslán na
elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, anebo mu na tuto adresu budou zaslány
přístupové údaje k uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
3. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma bude Uživateli
zpřístupněn zasláním odkazu na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je
možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
4. Digitální obsah e-booku nebo audio nahrávek bude Uživateli ve formátu docx, pdf, mp3
nebo obdobném zpřístupněn zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako
příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
5. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního
obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální
obsah sdílen), bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.


ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
6. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn.
V taktovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem
oznámený den.
7. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální
obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě platby Ceny bankovním převodem na účet
bude digitální obsah Uživateli zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na
bankovní účet Poskytovatele. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online
převodem bude Uživateli digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby.
Digitální obsah Produktu zdarma bude Uživateli zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy,
nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
8. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že jeho digitální obsah bude Uživateli
zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě první část (modul) digitálního

obsahu Produktu bude Uživateli zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a
další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.


DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
9. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu bude mít Uživatel k digitálnímu obsahu
přístup. V takovém případě bude Uživateli digitální obsah Produktu přístupný po takto
předem oznámenou dobu.
10. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, má Uživatel digitální obsah přístupný
navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu má
Uživatel přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden, resp. po dobu jejich trvání.


FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
11. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Uživatel k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf
a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou
rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat
zprávy (digitální prostředí).
12. Za propojení digitálního obsahu Produktu s digitálním prostředím Uživatele nese
odpovědnost Uživatel.


VII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1. Poskytnutí služby může Uživatel u Poskytovatele objednat také e-mailem, telefonicky,
prostřednictvím videohovoru či sociálních sítí. V takovém případě bude Smlouva uzavřena
v okamžiku, kdy se Poskytovatel s Uživatelem shodnou na jejím obsahu. Jakékoli následné
změny Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody Poskytovatele a Uživatele.
2. Služby jsou dodávány způsobem uvedeným v popisu služby na Webu, případně dohodnutým
individuálně. Online konzultace probíhají zpravidla s využitím platformy Zoom, osobní
konzultace jsou poskytovány na adrese uvedené v popisu služby na Webu nebo dohodnuté
individuálně.
3. Služby mohou být poskytovány třetí kvalifikovanou osobou, kterou Poskytovatel
k poskytování služeb zmocnil. Za plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy je i v takovém
případě Uživateli odpovědný Poskytovatel.
4. K poskytnutí služby dojde až po úplném zaplacení Ceny, případně její splátky. Nedojde-li
k zaplacení Ceny (resp. příslušné splátky) do sjednaného termínu poskytnutí služby, nemusí
být Uživateli v tomto termínu služba poskytnuta.
5. Jsou-li součástí individuální spolupráce služby, k jejichž poskytnutí má dojít v rámci
vymezeného časového úseku (např. určitý počet konzultací v rámci jednoho měsíce)

a z důvodů na straně Uživatele nedojde k vyčerpání všech služeb v tomto časovém úseku,
nevyčerpaná část služeb se nepřevádí do dalšího měsíce a bez náhrady propadá. Uživatel
může nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem individuální konzultace ze zvlášť
závažných důvodů (např. nemoc) požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze
dvakrát v rámci objednaného „balíčku“ služeb, jinak termín bez náhrady propadá, není-li
výslovně dohodnuto jinak.
6. Jedná-li se o živé hromadné setkání (ženský kruh apod. konaný offline) a Uživatel se omluví
nejpozději 10. den před termínem jeho konání, vrátí Poskytovatel Uživateli Cenu v plné výši.
Omluví-li se Uživatel 9 až 6 dnů před termínem jeho konání, vrátí Poskytovatel Uživateli
Cenu poníženou o storno poplatek ve výši 50 %. Omluví-li se Uživatel 5 dnů a méně před
termínem konání akce, činí storno poplatek 100 % zaplacené Ceny a Uživatel tedy nemá
právo na její vrácení ani zčásti. Uvedené platí, nedohodne-li se Poskytovatel s Uživatelem
výslovně jinak. V případě živého hromadného setkání může Uživatel nahradit svou účast
jinou osobou, oznámí-li to předem Poskytovateli. Jakékoli náklady spojené s touto změnou
nese Uživatel.
7. V případě „balíčku“ nebo jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného Produktu, jehož součástí
je poskytnutí služby, je Cena stanovena za „balíček“, resp. Produkt, nikoli za jeho části.


VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
1. Produkty jsou autorským dílem. Poskytovatel Produkt zpřístupňuje Uživateli pro jeho osobní
potřebu. Produkt (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, není možné
bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho
užití dalším osobám.
2. Uživatel má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do
jeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
3. V případě, že Uživatel autorská práva nebo povinnost mlčenlivosti poruší, je Poskytovatel
oprávněn Uživateli znepřístupnit digitální obsah Produktu a/nebo požadovat náhradu škody,
která mu v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále
postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.


IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Nejedná-li se o případ uvedený v následujícím odstavci, má Uživatel, který je Spotřebitelem,
dle § 1829 OZ právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření Smlouvy.
2. Právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce Spotřebitel v souladu s § 1837 OZ
nemá zejména v případě Smlouvy o:

a) využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo
v určitém období;
b) poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty a (u služeb za úplatu)
v objednávkovém formuláři Spotřebitel odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; pokud služby nebyly poskytnuty
v plném rozsahu, ale s jejich poskytováním již bylo započato, má Spotřebitel
v případě odstoupení od Smlouvy povinnost zaplatit Poskytovateli částku za plnění
poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pohledávku na zaplacení částky za
poskytnuté plnění si Poskytovatel může jednostranně započíst proti pohledávce
Spotřebitele na vrácení Ceny);
c) dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo
započato s plněním a (u úplatného Produktu) Spotřebitel v objednávkovém
formuláři odsouhlasil, že k započetí plnění dojde před uplynutím lhůty pro
odstoupení od Smlouvy a vzal na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo
od Smlouvy odstoupit.

3. Lhůta k odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud Spotřebitel oznámení o odstoupení
odešle Poskytovateli nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení
může Spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy může
Spotřebitel zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na
některou z kontaktních adres Poskytovatele uvedených výše, případně jakýmkoli
jednoznačným prohlášením, které Spotřebitel vůči Poskytovateli učiní. Odstoupit od
Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, může Spotřebitel tím, že se odhlásí z e-
mailové databáze Poskytovatele (kliknutím na příslušný odkaz na konci každého zaslaného e-
mailu).
4. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od
Smlouvy potvrdí Poskytovatel Spotřebiteli jeho přijetí. Cena bude Spotřebiteli vrácena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze
kterého byla zaplacena. Jiným způsobem může být Cena vrácena jen tehdy, pokud s tím
Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady související
s odstoupením od Smlouvy nese ze zákona Spotřebitel.
5. Uživatel i Poskytovatel můžou od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených
zákonem nebo Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě
podstatného porušení povinností Uživatele ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo
k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv nebo
povinnosti mlčenlivosti. V případě odstoupení od Smlouvy je Poskytovatel oprávněn
požadovat náhradu škody, pokud mu z porušení povinností Uživatele vznikla. Rovněž je
Poskytovatel oprávněn digitální obsah Produktu Uživateli okamžitě znepřístupnit.
6. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity
přihlášených uživatelů, naplnění maximální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných
vážných důvodů. V takovém případě bude Uživateli Cena vrácena bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto, že platba
bude použita na jiný Produkt dle výběru Uživatele. Cena bude Uživateli vrácena na stejný
účet, ze kterého byla zaplacena, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.
7. Pokud by ze strany Uživatele nedošlo k úhradě Ceny (při platbě na splátky k úhradě první
splátky) ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky,
bez nutnosti odstoupení.
8. Je-li Uživateli společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací
smlouva účinnosti. V důsledku toho je Poskytovatel oprávněn Uživateli okamžitě zrušit
přístup k bonusu, případně má Uživatel povinnost Poskytovateli bonus bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zaslat nebo předat. Veškeré
bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu
uvedeno jinak.


X. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména
§ 1914 až 1925 a (jedná-li se o digitální obsah) § 2389a až 2389s OZ.
2. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Uživatel u Poskytovatele uplatnit prostřednictvím
kontaktů uvedených výše v těchto OP.


VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU
3. Po zpřístupnění Produktu je Uživateli doporučeno, aby si co nejdříve zkontroloval funkčnost
a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, aby kontaktoval
Poskytovatele za účelem provedení nápravy. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě
dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být
aktualizován bez předchozího upozornění.
4. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Produkt při převzetí nemá vady a že je bez vad také po
celou dobu trvání Smlouvy. V případě digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na
časově neomezenou dobu odpovídá Poskytovatel za vady, které měl digitální obsah při
zpřístupnění. Projeví-li se vada Produktu v průběhu 1 roku od zpřístupnění, má se za to, že
byl Produktu vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou Uživatel
nemůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.


5. Poskytovatel zejména odpovídá Uživateli, že Produkt:
a) odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodný k účelu, pro který ho Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; a

c) je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu
k instalaci, a s uživatelskou podporou.

6. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že vedle ujednaných vlastností Produkt:
a) je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na
práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného
odvětví, není-li technických norem;
b) rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti,
kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým
vlastnostem Produktů téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s
ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže
smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
c) je poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Uživatel rozumně
očekávat; a
d) odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před
uzavřením Smlouvy.

7. Předchozí odstavec se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením
Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Produktu liší a Uživatel s tím při uzavírání
Smlouvy výslovně souhlasil.
8. Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 6 písm. b), prokáže-li, že si
ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným
způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít
vliv.
9. Uživatel může vytknout vadu, která se projeví nebo vyskytne za trvání Smlouvy. V případě
digitálního obsahu Produktu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu
může Uživatel, který je Spotřebitelem, vytknout vadu, která se projeví v době dvou let od
zpřístupnění.
10. Má-li Produkt vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné.
11. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Uživateli
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Produktu a účel, pro který ho Uživatel
požadoval.


12. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud
a) Poskytovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil či je zjevné, že ji neodstraní
v souladu s předchozím odstavcem;
b) se vada projeví opakovaně; nebo

c) je vada podstatným porušením Smlouvy.
13. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že
vada není nevýznamná.
14. Uživatel, který je Spotřebitelem, může odstoupit od Smlouvy také tehdy, pokud by
Poskytovatel byl v prodlení se zpřístupněním Produktu a svou povinnost by nesplnil ani bez
zbytečného odkladu poté, co byl Uživatelem vyzván k plnění, nebo v dodatečné výslovně
dohodnuté lhůtě. Bez dodatečné lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit jen tehdy,
odmítl-li Poskytovatel Produkt poskytnout nebo je zjevné, že Produkt neposkytne, anebo
vyplývá-li ze vzájemného ujednání nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění
v určeném čase nezbytné. Cena bude Uživateli vrácena bez zbytečného odkladu po
odstoupení od Smlouvy.
15. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním
nebo uložením digitálního obsahu Produktu. Rovněž Poskytovatel neodpovídá
za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního
prostředí (tedy v případě, že Uživatel nemá potřebné technické a programové vybavení
nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické
a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku
nevyhovujícího digitálního prostředí, má Uživatel zákonnou povinnost poskytnout
Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze
zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Uživatele co nejméně rušivé. V případě
odmítnutí poskytnutí součinnosti má Uživatel práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li,
že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.


VADY SLUŽEB
16. Poskytovatel odpovídá za dodání úplatné služby v rozsahu, podobě a kvalitě, která byla
sjednána s Uživatelem či která byla popsána na Webu, anebo která je pro tento druh služeb
obvyklá. Poskytovatel je povinen poskytnout službu ve střední jakosti, nedohodl-li se
s Uživatelem na jiné jakosti.
17. Vadu služby musí Uživatel Poskytovateli vytknout (reklamovat) bez zbytečného odkladu
poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do šesti měsíců od převzetí služby.
18. Má-li služba vadu, může Uživatel požadovat její odstranění nebo přiměřenou slevu z Ceny.
Nelze-li vadu odstranit nebo ji Poskytovatel včas neodstraní, může Uživatel požadovat
přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit.


XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
1. Má-li Uživatel k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Poskytovatele nějakou stížnost,
může Poskytovatele kontaktovat na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto
OP.

2. Dozor nad dodržováním povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů
vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad pro
ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 
3. Případný spor mezi Poskytovatelem a Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou.
Pokud je Uživatel Spotřebitelem a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi
ním a Poskytovatelem spor, má Uživatel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869. Veškeré podrobnosti
k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní
inspekce (www.coi.cz). Uživatel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která
je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele,
které ze Smlouvy vyplývají.
2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky,
zejména těmito právními předpisy: OZ a je-li Uživatel Spotřebitelem, pak i zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zásady ochrany osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, který je
zveřejněn na Webu.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto
neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP
nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
5. Tyto OP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, přičemž pro Uživatele platí text
obchodních podmínek účinný k datu Objednávky.
6. Tyto OP jsou účinné od 22. 5. 2023.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM NEBO MIMO OBCHODNÍ PROSTORY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Odstoupení od smlouvy

Adresát: Limitless Leaders s. r. o.

Mošnova 2653/31, Smíchov, 150 00 Praha 5
natalia@nataliahonis.cz

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o koupi tohoto
zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání(*) datum obdržení(*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Datum:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:
(pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplň